Tilbake til forsiden
Welcome ( Logg inn | Registrer )

Hjelp | Søk | Medlemsliste | GrupperSøknad Kunstgress

 
Denne kategorien er stengt, og du kan derfor verken skrive eller endre innlegg   Dette tråden er stengt, og du kan derfor verken skrive eller endre innlegg    Tilbake til forsiden -> Søppeldynga
Les forrige tråd :: Les neste tråd  
Forfatter Beskjed
SognRegistrert: 10.01.2007
Innlegg: 38
Bosted: Åsen

InnleggSkrevet: on. feb. 07, 2007 22:56    Emne: Søknad Kunstgress Svar med sitat

Her kan dere lese søknaden Bjerke IL Fotball har sendt Nannestad kommune. Syntes det egentlig var en grei søknad...


Nannestad Kommune
Økonimiavdelingen
2030 Nannestad

Maura, den 05/02-07


Søknad om økonomisk støtte til bygging av kunstgressbane på Bjerke Stadion

Vi søker med dette Nannestad kommune om økonomisk støtte til bygging av kunstgressbane med undervarme på Bjerke Stadion. Dette på bakgrunn av vår søknad om bygging av kunstgressbane og senere vedtak i OO og PU om at en kunstgressbane i Nannestad kommune skal anlegges på Bjerke Stadion. Bjerke IL Fotball ønsker å videreutvikle Bjerke Stadion som et område til glede for bygdas fotballspillende utøvere og andre realiterte kunstgressutøvere.

Bakgrunn
Bjerke IL Fotball har de siste 2 - 3 årene rustet opp Bjerke stadion med blant annet ett nytt klubbhus med 6 garderober, ett nytt stort gress treningsfelt og nysådd 7`er / 5`er bane. Dette er finansiert via tildelte spillemidler, oppsparte midler og dugnadsinnsats.

Dette har resultert i at vi har ett stadionanlegg som i areal er bygdas klart største og ett klubbhus som har garderobeplass til 6 lag samtidig.

Bjerke IL disponerer en grusbane øst på dagens stadion. Dette arealet har klubben overtatt disposisjonsretten etter tidligere Nannestad skøyteklubb. Denne grusbanen har aldri blitt bygget opp slik at vannavrenning er tilfredstillende, så banen kan i store perioder av året være ubrukelig.
I tillegg har banen ett eldre lysanlegg med for dårlige lamper og lave master / stolper som gir altfor lite lys for tilfredstillende treningsforhold i mørketiden.
Bjerke IL har aldri søkt om noe tilskudd til å bedre disse forholdene.

Alle lag i Bjerke IL Fotball som ønsker å trene / spille treningskamper i vintersesongen (01.11 - 15.04) må hvert år leie treningstid på eksterne kunstgressbaner / grusbaner og/eller i idrettshaller i store deler av denne vintersesongen. Disse treningskostnadene er vesentlige beløp for vår klubb.

En kunstgressbane vil avlaste bruken av våre gressbaner vesentlig i sommersesongen. En slik bane vil også være en avlastning administrativt og økonomisk på sommertid i forhold til vedlikehold. (Gressklipping, merkespray o.l)

Maura er det bygdesenteret i Nannestad som har hatt desidert størst vekst i de senere år og har flest innbyggere og husstander i kommunen. Og som kjent er Maura stadig voksende og vil være det mest befolkende bygdesentret i flere år fremover.

Bjerke Stadion er med sin beliggenhet lett tilgjengelig for de fleste av bygdas skoler. Nannestad VGS har ved flere anledninger forespurt om leie av vår grusbane. Store parkeringsområder og ett garderobeanlegg som kan betjene flere lag som utøver kamper eller trening på stadion. Ved bygging av kunstgressbane vil dette resultere i at det kommer mange fotballspillende utøvere til Bjerke stadion. En kunstgressbane kan selvsagt også benyttes til andre idretter enn fotball.
Videreutvikling av Bjerke Stadion.
Vi har ønsker om å videreutvikle Bjerke Stadion til bygdas fotballarena samt et område for andre idretter som utøver idretter som kan gjennomføres på kunstgress. Noe som står høyt på ønskelista er i fremtiden å kunne utvide Bjerke Stadion på det statlige område som ligger mellom dagens stadion og Kopperudmoen Næringsområde. Vi har fremmet ett forslag / innspill til kommuneplanen 2007 - 2018 om at dette området bør erverves av Nannestad Kommune og reguleres til idrettsformål/parkanlegg og skole.

En bygging av kunstgressbane med undervarme er første skritt for å videreutvikle stadion og vil for Bjerke og Maura gi følgende positive virkninger:
· Et samlingspunkt for medlemmene i Bjerke IL Fotball, hele året uavhengig av årstiden. Dette er helt i henhold til tekstdelen i forslag til kommuneplanen 2007 - 2018 som sier "Møteplasser og arenaer for kontakt og samhandling bidrar til å fremme lokaldemokrati"
· Et nødvendig tilbud dersom Bjerke IL Fotball skal kunne arrangere større fotballturneringer og fotballskoler i fremtiden. Disse arrangementene vil være et av de inntektsbringene tiltakene som i fremtiden vil være vesentlig for idrettslagets drift / utvikling.
· Ett samlingspunkt for alle bygdas fotballspillere samt utøvere fra andre idretter som kan utøve sin idrett på dette anlegget. (F.eks. løping, noen friidrettsøvelser, evt. andre ballspill, o.l)
· Kunstgressbanen kan brukes til "alle døgnets tider" og erfaringer fra andre baner er økt rekruttering og veldig mye bruk av banen utenom regulerte treningstider. En kunstgressbane vil være vår tids "løkke" som alle kan benytte.
· Vil gi elever ved Nannestad VGS og andre skoleelever fra andre skoler i Nannestad en mulighet for å utøve fotball og andre idretter hele året men spesielt gunstig på vinterstid. "En kunstgressbane vil gi muligheter for aktivitet året rundt" ref. tekstdelen i forslag til kommuneplan for Nannestad 2007 - 2018.
· En inntektskilde for fotballgruppa

Dersom vi skal kunne realisere våre planer om en kunstgressbane med undervarme på Bjerke Stadion må vi få ha økonomisk støtte fra Nannestad kommune.


Vidreutvikling av Bjerke Stadion – Kunstgress med undervarme.

Bjerke Fotball har i tillegg til vedtaket i Nannestad kommune om bygging av kunstgressbane på Bjerke Stadion samt overforstående faktaopplysninger lagt vekt på følgende i forhold til andre idrettslag i kommunen.

Holter IF / skolekrets:
· Holter IF har en egen idrettshall som benyttes til flere idrettsgrener. En idrettshall er selvsagt sterkt rekrutterende for flere idretter.
· Nannestad Kommune har en "uoppsigelig" kontakt / avtale med Holter IF om ett årlig driftstilskudd i størrelsesorden ca 300.000 kr
· Holter IF har en meget god grusbane med ett meget bra lysanlegg.
· Holter bygdesentrum har fått disposisjonsrett til "Frivillighetes hus" som er den nedlagte Løken skole. Frivillighetens hus disponeres av flere lokale lag og foreninger til en begunstiget avtale for brukerne.


Nannestad IL / Nannestad skolekrets.
· Nannestad IL har fått idrettshall som benyttes av flere idrettsgrener.
· Nannestad IL har en begunstiget avtale om tilsynsvakt i hallen. Avtalt tilsynsordning som generer vesentlige inntekter / besparelser til idrettslaget.
· I forbindelse med hallen disponerer klubben diverse møterom og garderober uten vesentlige driftskostnader for klubben.
· Klubben har også vesentlig mindre administrasjon / vedlikehold sammenlignet med andre idrettslag i kommunen da hallen har vaktmester og vaskeordning som administreres av Nannestad Kommune.
· Nannestad IL har en meget god grusbane med ett meget bra lysanlegg.
· Nannestad Stadion har en løpebane under utbygging og ytterligere friidrettsrelaterte områder er under planlegging.


Generelt om kunstgress.
· Nannestad kommune er sammen med Hurdal den eneste kommunen som ikke har kunstgressbane på Øvre og Nedre Romerike.
· I flere kommuner i nevnte distrikt er det bygget både 2 og 3 baner og flere er under planlegging.
· I følge våre opplysninger er det ingen idrettslag i Norges land som har bygget en kunstgressbane uten tilskudd fra egen kommune eller en annen ekstern giver. (Rik onkel) Som en generell regel er det at totalrammen for prosjektet deles i 3 like deler, hvorav stat / fylke, kommunen og idrettslaget finansierer hver sin deler.
· Alle idretter som utøver sin idrett på en kunstgressbane vil på relativt kort sikt, hvis det ikke bygges en bane i Nannestad kommune, merke sviktende rekruttering og at idrettens utøvere søker til andre nærliggende klubber som har bedre treningsfasiliteter.
· Bjerke IL Fotball har leid treningstid på kunstgress i flere år og har stort sett fått tilgang til ønsket antall treningstimer. Men på bakgrunn av at det er sterkt økende antall klubber og ikke minst økende antall lag i hver klubb i sentrale områder som ønsker å trene på kunstgress og som har økonomi til dette, har Bjerke IL Fotball kun fått tildelt kun 3,5 timer med treningstid pr uke. De aktuelle banene i vårt distrikt må prioritere interne kommunale idrettslag før de eksterne idrettslagene. Dette vil få en avgjørende betydning for alle lagene i Nannestad inntil det foreligger en kunstgressbane i Nannestad kommune.
· Kan opplyse om at normal leiepris for en bane er i størrelsesorden 1000 - 1400 kr pr. time.
· I følge våre opplysninger har regnskapet for Nannestadhallen generert ett overskudd på ca 1,3 mill kr. Bjerke IL Fotball forventer at dette overskuddet er blitt øremerket idretten og kan evt. inngå i omsøkte tilskudd.


Kommuneplan 2007 - 2018

Viser til tekstdelen til forslag til kommuneplan for Nannestad kommune 2007 - 2018 og tillater oss å komme med noen avsnitt i denne tekstdelen som vi har lagt vekt på i forbindelse med denne søknaden.
· Kommunen skal legge til rette for samarbeid med blant annet private, lag og organisasjoner om utbygging av anlegg for fysisk aktivitet.
· Nannestad har ett stort antall frivillige organisasjoner det er viktig å støtte opp. I ett nært samarbeid med frivillige vil Nannestad kommune legge til rette for at bygdas befolkning, i alle aldre, blir kjent med å bruker sine nære og fjerne friluftsområder.
· Kommunen skal stimulere til mer fysisk aktivitet i lokalmiljøene.

Avslutning
Intensjonen med tildeling av tippemidler har vært at idrettslagene skal stille med 1/3 av summen, 1/3 skal komme fra Kulturdepartementet(Norsk tipping)/Stat og inntil 1/3 i støtte fra andre blant annet kommune og fylke.
For at Bjerke IL Fotball skal kunne realisere prosjektet med bygging av kunstgressbane med undervarme på Bjerke Stadion må vi få ett tilskudd på kr. 2.500.000,-. Det omsøkte beløpet er ca 1/3 av totalrammen for byggingen. Vi anmoder derfor Nannestad kommune om å støtte til kunstgressprosjektet med inntil 1/3 av totalsummen.

Dette beløpet vil være ett nøkkelbeløp i forhold til den totale finansieringsplanen som er grunnlag for godkjenning av anlegget og ikke minst tildeling av spillemidler.

Vi ber også Nannestad Kommune utrede / vurdere mulighetene for at Nannestad Kommune kan være utbygger for denne kunstgressbanen da banen blir liggende på kommunal grunn. Bakgrunnen for dette er at kommunen som utbygger vil kunne få momsrefusjon noe som ikke pr i dag ikke er begunstiget for mange idrettslag inkl. Bjerke IL Fotball.

En momsrefusjon på dagens 25 % vil selvsagt stille hele kunstgressprosjektet i en helt annen finansiell situasjon i forhold til at Bjerke IL Fotball ikke vil få momsrefusjon i henhold til dagens drift og gjeldene regler.

Vi anmoder derfor Nannestad kommune om å bygge ut denne kunstgressbanen og inngå en forpliktende leieavtale med Bjerke IL Fotball.


Kontaktperson: Svein Åge Nygård leder Bjerke IL Fotball. Tlf: 90614874
E-mail: sva-nyga@online.no


Med vennlig hilsen


____________________________ ____________________________
Svein Åge Nygård Odd Arvid Rønning
Leder Bjerke IL Fotball Sportslig leder Bjerke IL FotballKopi: Nannestad Idrettsråd v/ Hans P. Olsen.
Nannestad kulturkontor
v/ Anne Bergem og Lars Jahr
Ledere politiske partier.
_________________
OLITO - det er mitt navn Wink
Til toppen!
Vis profilen til brukeren Send en privat melding Send e-post MSN Messenger-adresse
Vis innlegg fra:   
Denne kategorien er stengt, og du kan derfor verken skrive eller endre innlegg   Dette tråden er stengt, og du kan derfor verken skrive eller endre innlegg    Tilbake til forsiden -> Søppeldynga Alle tidspunkter gjelder for tidssonen GMT + 1 time (norsk tid)
Side 1 av 1

 
Gå til:  
Du kan starte nye tråder
Du kan svare på tråder
Du kan ikke endre dine egne innlegg
Du kan ikke slette dine egne innlegg
Du kan ikke stemme ved avstemninger


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Rapporter misbruk
Template created by phpbb2.de

Søk blant norske bedrifter på io.no